אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  פרשת השבוע  |  מדור פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      קריאה לשמירה על מורשת תימן
דף הבית >> יהדות תימן >> קריאה לשמירה על מורשת תימן

מדברי חכמי עם ישראל
בעניין שמירת המסורת והמנהגים לק"ק תימן יע"א

מחכמי תימן
 
גאון עוזינו הגאון רבי יחיא צאלח - מהרי"ץ זצוק"ל: "...עיר אחת שיש בה קהילות הרבה, אינם יכולים רוב הקהילות לכוף לקהל אחד שייכנס בתקנתם, דכל קהל וקהל הוא חשוב כעיר אחת..." (בפירוש עץ חיים על התכלאל)
הגאון רבי יחיא צעדי זצוק"ל: "לא ישנה אדם מדרך אבותיו" (בפירוש עץ חיים על התכלאל)
בד"ץ ק"ק צנעא: "כל אחד יחזיק במנהגי אבותיו כנהוג אצלינו, כי כולם מיוסדים על אדני פז וכתורה וכמצוה, כולם ברוכים כולם קדושים..." (במכתב לבני קהילת ירושלם שבט תר"ע)
הגאון רבי אברהם אלנדאף זצוק"ל: "עלינו לאחוז במנהגי אבותינו הקדושים אשר כולם מיוסדים על אדני פז והעובר עליהן נאמר עליו דור אביו יקלל וגו'..." (בדרשתו)
הגאון רבי חיים כסאר זצוק"ל: "כל אחד ילך לפי מה שהלכו אבותיו, וסימניך: לא טוב אנכי מאבותי (מלכים א', י"ט)" (שו"ת החיים והשלום)
הגאון רבי יצחק רצאבי שליט"א: "אנן בדידן יש לנו לאחוז במנהגי אבותינו הקדושים ביתר שאר ויתר עז משאר קהילות, לפי שהם יותר עיקר ויסודותיהם מוצקים על אדני פז, המה היוצרים יושבי נטעים וגדרה, כידוע לכל מבין ומודה על האמת". (בשו"ת עולת יצחק ח"א סי' ק"ב, קס"א)
הגאון רבי עזריה בסיס שליט"א: "...עליך לנהוג כמנהג אבותיך, ואל תטוש תורת אמך..." (במכתב לשואל)
הגאון רבי נתנאל אלשיך שליט"א: "וברור שכל מי שיש בו דעת, אדרבא ממשיך להחזיק בגאון במנהגי אבותינו אשר זה יחודם ששמרו על מנהגיהם מאות בשנים.." (בהקדמה תאג' תורת אבות)
הגאון רבי ציון חובארה שליט"א: "...כולם שמרו על זכותם להחזיק במנהג אבותיהם, ואין זה סוד..." (במכתב לשואל)
בד"ץ פעולת צדיק: " כל ההלכות וכל המנהגים המוחזקים בידינו, המה מיוסדים על אדני פז, התלמוד והגאונים פוסקים ומקובלים, רבינו הרמב"ם ומרן השלחן ערוך זצוק"ל, כאשר הנהיגו מרנן ורבנן גדולי התורה בארץ תימן וצדיקיה, ובראשם גאון עוזנו ותפארתנו מהרי"ץ זיע"א, והכל שריר וקיים גם כאן בארץ ישראל הן לחומרא הן לקולא, כי אנחנו קהילה מיוחדת וניכרת בפני עצמה. שמע בני מוסר אביך ואל תיטוש תורת אמך. (בכרוז 'קול קורא' )
הגאון רבי יורם סרי שליט"א: "...פשיטא שראוי לכל אחד לנהוג כאבותיו..." (במכתב לשואל)
הגאון רבי שלום נגר שליט"א: "...צריך להמשיך לנהוג ולדבוק במנהגי אבות..." (במכתב לשואל)
 


מחכמי אשכנז
 
הגאון רבי אלעזר מנחם מן שך זצוק"ל: "כל אחד צריך להתנהג לפי המסורת שלו מההורים ואל ישנה מנהג ההורים" (בהקדמה לספר שרשי מנהג אשכנז)
הגאון רבי  יעקב ישראל קניבסקי זצוק"ל: "בעניין מנהגים, משום אל תיטוש, ראוי שתנהג כמנהג אבותיך שהוא מנהג תימן" (בקריינא דאגרתא ח"א מכתב קמ"ב)
הגאון רבי שלמה זלמן אויערבך זצוק"ל: "הרב רצאבי בודאי אפשר לסמוך עליו..." (שמע מפיו הרה"ג אלמוג שלמה שליט"א)
הגאון רבי יוסף שלום אלישיב זצוק"ל: "...הרב רצאבי בקי במנהגי תימן תפסוק כמוהו בכל העניינים..." (שמע מפיו הרה"ג אלמוג שלמה שליט"א)
הגאון רבי מיכל יהודה ליפקוביץ זצוק"ל: "צריכים לשמור על המסורה בלי לשנות בהם" (במכתב לשואל)
הגאון רבי יהודה שפירא זצוק"ל: "ינהג כמנהג אבותיו ק"ק תימן יע"א, שהם המעולים והחריפים מבין כל עדות המזרח" (שמע מפיו הרה"ג מרדכי רמתי שליט"א)
הגאון רבי שמואל הלוי ואזנר שליט"א: "...מנהגי אבות הם מעיקרים הגדולים של שומרי תורה ומצוות ואשרי המחזיק בהם..." (בהקדמה לספר שרשי מנהג אשכנז)
הגאון רבי חיים קניבסקי שליט"א: "תנהג כמנהג אבותיך" (במכתב לשואל) - "זוהי מכה מהלכת בימינו שאנשים עוזבים את מנהגי אבותיהם, זוהי עַוְלה גדולה" (בהקדמה לספר שרשי מנהג אשכנז)
הגאון רבי נסים קרליץ שליט"א: "בודאי כל קהילה צריכה לשמור על המסורת שלה" (שמע מפיו מו"ר הגר"י רצאבי שליט"א)
הגאון רבי יהושע ישעיה נויבירט שליט"א: "כל שבט יש לו שער ומנהג לבד" (במכתב לשואל)
הגאון רבי שמואל אליעזר שטרן שליט"א: "בודאי יש להמשיך לנהוג במנהג האבות" (במכתב לשואל)
הגאון רבי שריה דבליצקי שליט"א: "ישאר במנהגיו הטובים כבני תימן" (במכתב לשואל) 
מחכמי ספרד
 
מרן הגאון רבי יוסף קארו זצוק"ל: "מנהג אבותינו תורה היא" (ש"ע יו"ד סי' שע"ו  ד')
הגאון רבי בן ציון אבא שאול זצ"ל: "צריך לנהוג איש איש כאבותיו ואף לא כרבותיו" (בהקדמה לשו"ת אור לציון ענף ו') - "התימנים מנהגים משלהם" (חוברת השמש מס' 2)
הגאון רבי שלום משאש זצוק"ל: "גם אם אינו כדעת השלחן ערוך, אין להם לשנות ממנהג אבותיהם" (ילקוט שמ"ש)
הגאון רבי מאיר מאזוז שליט"א: "יש מנהגים רבים אצלכם שכדאי לשמור לדורות" (במכתב לשואל)
הגאון רבי יעקב יוסף שליט"א: "אין לשנות את המנהגים..." (במכתב לשואל)
הגאון רבי דוד צדקה שליט"א: "...חכמי תימן -  הגדולים בארץ, הם המוסמכים..." (במכתב לשואל)
הגאון רבי יעקב שכנזי שליט"א: "...ללכת במנהג אבותיך ולהמשיך המסורת כפי שנהגו בבית אבא..." (במכתב לשואל)
 


 
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 
 
דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים