אני מעוניין לתרום  |  כך התחלנו את המדרש התימני  |  הגאון הרב ששון גריידי זצ"ל  |  אדיר ושדי וישב בתימנית  |  חומר מארכיון המדינה  |  donationforyemanit  |  ראש השנה וכיפור  |  ת"ת מבשר טוב  |  ילדי תימן  |  מדור פרשת השבוע  |  פרשת השבוע  |  ס ר ט י - ו י ד א ו  |  

להצטרפות לרשימת התפוצה הכנס את כתובת הדואר האלקטרוני שלך:
  


יפוצו מעינותך חוצה
FacebookTwitter

      חמדת ימים על ראש השנה
דף הבית >> מאמרים וחידושים >> מאמרים על ימי התשובה >> חמדת ימים על ראש השנה
בס''ד - כל הזכויות שמורות (c) ל מכון חמדת ימים
ספר חמדת ימים - חלק ג
אלול - ראש השנה - עשרת ימי תשובה - יום הכיפורים - חג הסוכות - קונטרסים

כמוהר''ר בנימין הלוי ב''ר מאיר זיע''א
את הספר במהדורתו המפוארת ניתן להשיג במחיר מוזל אצל ר' פנחס ראובן ברח' הרב כהנמן פינת עזרא בב"ב
וכן ב"מכון חמדת ימים" רח' חידושי הרי"ם 7 ב"בחדש אלול וראש השנה
     
   פרק א - ימי הרחמים ומנהגיהם - תוכחות


          מחסדי ה' יתברך עם החוטאים להורותם דרך תשובה
          ארבעים יום מראש חדש אלול הם ימי רצון המסוגלים לתשובה
          רמזי חדש אלול ומעשה תשובתו
          דרוש על התשובה מפרשת יפת תואר להאריז''ל
          התעוררות על התשובה בחדש אלול קודם יום המשפט
          משל למאחרים את התשובה
          סגולת התשובה בחדש אלול לקיבול תפלות ראש השנה
          דברי התקונים בחומר הצועקים בר''ה על החיים והמזון
          משל למאחרים תשובתם אחר ראש השנה
          תוכחה למאחרים תשובתם לעשרת י''ת מדין מודה בקנס
          טעם שמר''ח אלול עד יום הכפורים ישנם ארבעים יום
          דברי הזוהר בחומר הנזוף שאין מקבלין תפלתו מ' יום
          סוד חדש אלול ורמזו בשמות הקודש המאירים בו
          תוספת אורות המאירים בימי התשובה
          מנהג המתענים אחר ר''ח אלול ב' הפסקות וסוד כוונתן
          מנהג האריז''ל להתענות ארבעים ימי רצון
          סגולת תעניות אלו להכניע כוחות הטומאה ויכוין לזה בתעניתו
          כוונה ע''ד הסוד למתענים ארבעים יום
          אזהרה ליודעי סוד לכוין בסודי הדברים וסגולת מעשה הכוונה
          סדר לימוד לימי התענית בחדש אלול
          סגולת לימוד הקרבנות במ' ימי רצון ודברי הזוהר בזה
          מנהג אנשי מעשה ללמוד בימים אלו במשניות קדשים
          קודם מנחה ילמד בראשית חכמה ובפסוקי מדות הרחמים וסודן
          סגולת לימוד הזוהר ובפרט להוגין בו בימי הרחמים בסוד י''ג מדות
          תקון שריפה שעשה האריז''ל לבעל תשובה
          מתקוני התשובה לקרוא בזוהר אף באין מבין קריאתו
          דברי האריז''ל בסגולת הלימוד בזוהר ותקונים בעשרת י''ת
          מנהג יראי א''י ללמוד התקונים במ' ימים אלו כמנהג מהרח''ו
          מנהג א''י לגמור תהילים יום יום בימי הרחמים, וטעם שנקרא זמירות
          מעשה בנפטר אחד שהגיד בחלום במעלת אמירת תהילים
          מי שאין זמנו פנוי לא יקרא התהילים במרוצה כ''א פעם בשבוע
          תוכחה לרצים בספר תהילים או מפסיקין בו בשיחה בטילה
          עיקר התשובה תלויה בעסק התורה ויש להוסיף בה בימים אלו
          מנהג להשלים תנ''ך פעם אחת בשנה או בימי הרחמים
          תועלת לימוד התנ''ך והעיון במוסריו ותוכחה לרצים בו
          אזהרה לחושבים כי ספורי התנ''ך כפשוטן
          יבאר עומק סודות התורה וטעם שנתלבשו בספורים וכדומה
          תוכחה לרודפין אחר החכמות ומתעצלים בהבנת התנ''ך מרבינו בחיי
          בקדושת התנ''ך והחורבנות שבאו בעזיבתו מבעל ''מעשה אפוד''
          דברי הר''ם ריקאנטי בחובת הלימוד בתורה שבכתב ושבעל פה
          ראוי לקבוע חובה ללמוד בכל יום מעט מתנ''ך
          להשלים באלול ספר נ''ך ושמו''ת אם נתרפה בימות השנה
          סגולת המשלים תנ''ך פעם בשנה שלא ימות באותה שנה
          תוכחה לקורין תנ''ך במרוצה ובשגיאות ודברי הזוהר בזה
          תוכחה למסירים אזנם בעת התוכחה ועוסקים בלימודם
          דברי חז''ל בשבחן של ישראל בעת שמתאספין אל הדרוש
          תוכחה למזלזלים בלימוד ספרי יראה ותוכחה
          מעלת לימוד המוסר מהר''ם לונזאנו ע''ה
          חודש אלול ראש חדשים לחדשי הנשמה
          סגולת קדיש אחר לימוד אגדה לכפרת עון וכן נהגו הקדמונים
          ראוי למעט בעסק בימי חדש אלול ולהרבות בעסק התורה
          תוכחה למתרפים מתשובה בימי הרחמים לתור אחר המותרות
          תוכחה למבזבזים ממונם במעדנים ומרחיקים עניים מביתם
          תוכחה ללובשים בגדי לבן בר''ה ואין מפשפשין במעשיהם
          הרהורי תשובה ליום הדין
          בחטאי האדם נעשים לבושים צואים שעל ידם מענישין בגיהנם
          תוכחה לרודפין בימי התשובה אחר תפארת בגדיהם
          מעלת המתענים ומתקדשים ממותרות בפרט בימי הרחמים
          דברי הזוהר בשבח הצדיקים הממהרים להתענות על עונם
          תפלת עננו לברכת שומע תפלה במנחה למתענים בימי הרחמים
          סדר שיאמר בימי תענית חדש אלול בימים שפותחין הארון מהאר''י
          תפלה להוצאת ספר תורה באלול
          ציונים והערות לפרק א
     
   פרק ב - זמן סליחות - קימה באשמורת - תקון חצות


          מנהג אמירת סליחות מר''ח אלול עד יום הכפורים וטעמו
          מנהגי התחלת סליחות ומנהג ר' האי גאון להתחיל בר''ח
          טעם שאומרין סליחות באשמורת ע''פ הזוהר
          אין לאחר הסליחות לשחרית או להקדימן קודם חצות לילה
          דברי הזוהר בטעם שאין להקדים הסליחות קודם חצות לילה
          טעם שתפלת ערבית מיד עם שקיעת החמה ע''פ הזוהר חדש
          מנהג חסידי ארץ ישראל לעשות עיקר לימודם מחצות הלילה
          אזהרה לאומרים סליחות בתחילת הלילה או קודם חצות
          סגולת המנדד שינה מעיניו בעוד לילה לסלק הדינים מעליו
          מעלת הקם באשמורת בימי הרחמים ותוכחה למזלזלין בה
          דברי הזוהר בחומר מי שאינו קם באשמורת שנקרא נזוף
          חומר מי שאינו קם באשמורת שאין תפלתו נשמעת מ' יום
          דברי התעוררות לימי הרחמים לקום באשמורת מחרדת המשפט
          אזהרה לתלמידי חכמים שאין קמים באשמורת לעסוק בתורה
          מנהג מהר''י טאייטצק לקום בחצות, ומידת חסידות שנהג בשינתו
          מנהג ר' אברהם הלוי להעיר יושבי צפת לומר תקון חצות
          האריז''ל הגיד בשבח ר' אברהם הלוי שהיה ניצוץ ירמיהו
          מעלת הקימה בחצות ומעשה שאירע למחבר עם המזלזלים בזה
          דיוק מהזוהר בחיוב הקימה בחצות אף למי שאינו מבין בתורה
          יש לזרז ביותר ליתר העם על הקימה בחצות
          תוכחה לפוטרים עצמם מלקום בחצות משום חשש חולי
          יסורים הבאים לאדם אין לתלותם בגרם המצוות שקיים
          יבאר שכל התחלות בקדושה קשות ואופן שיתרגל בהן
          יתאמץ לקום בחצות וילמוד מוסר השכל מאומות העולם
          הקימה בחצות עמוד לכל העבודות ודברי התעוררות על זה
          מעלת המחזיק תלמידי חכמים הקמים בחצות
          ראוי לקבץ אנשים יראים שיקומו בחצות לעבודת ה' ולהחזיק בהן
          בימי הרחמים אינו נפטר מלקום בחצות במה שמחזיק אחרים
          בימי הרחמים יקום בעוד לילה לפשפש במעשיו
          ציונים והערות לפרק ב
     
   פרק ג - כבוד התפלה - אזהרות לאמירת סליחות


          ילבש בגדים מכובדים לתפלה משום הכון לקראת אלקיך
          דברי הזוהר בענין הכון לקראת אלקיך בעת התפלה והלימוד
          תוכחה לעומדים בסליחות בבגדי הלילה
          תוכחה למזלזלים בבגדי התפלה מהר''ם די לונזאנו ע''ה
          תוכחה על הנזכר ממעשה שהיה בר''י נאג''ארה והאריז''ל
          מעשה מגורי האריז''ל עם רוח שנכנסה בנערה אחת
          תוכחה לעומדין בתפלה ובסליחות בבגדים בזויים
          לומר ברכות התורה קודם סליחות
          אין ראוי להפסיק בברכות השחר ודין ברכת הנותן לשכוי בלילה
          סדר הברכות למי שדעתו לישן שינת קבע אחר הסליחות
          מעלת המעורר חביריו בהשכמה לאמירת הסליחות
          מעלת מקדים ראשון לבהכנ''ס ודברי הזוהר בזה מהר''ם לונזאנו ע''ה
          התעוררות להיות מקדים ראשון לבהכנ''ס
          אזהרה להתפלל במקום נקי וחומר המזלזלין בזה
          להעמיד בימי הסליחות שליח ציבור המעורר העם לתשובה
          רשב''י היה מכין הש''ץ ג' ימים קודם ראש השנה
          אזהרה לממנים חזנים הרצים באמירת הסליחות
          דברי תוכחה לרצים בבקשת הסליחות
          משל על בקשת הסליחה בכובד ראש
          לומר סליחות לאט ובדרך בכי ותחנונים
          ראוי לכתוב הסליחות ללועזים בלעז ולעוררן בעת אמירתן
          עיקר התעוררות התשובה היא בבכיה ומאמרי הזוהר בזה
          הנהגת ש''ץ אחד שהיה מעורר הציבור בין הסליחות
          ראוי לציבור לבחור ש''ץ שיש בידו לעוררן לתשובה
          אזהרה לת''ח הנמנעים מסליחות משום ביטול תורה
          התעוררות על התפלה ממעשה שאירע לתלמיד הרמב''ן
          מעלת הסליחות וחשיבותן קודם עסק התורה
          חיוב עסק התורה בתשובה ושבח הראשונים מבעל ראשית חכמה
          חובת הת''ח להשתתף עם הצבור באמירת הסליחות
          ציונים והערות לפרק ג
     
   פרק ד - ביאור הסליחות ונוסחתם - אזהרות קודם שחרית


          לומר סליחות בכוונת הלב ובלשון תחנונים
          תוכחה לרצים בסליחות בלא כוונת הלב
          עיקר התפלה כשמבין לשונה ואפילו מתוקנת בלעז
          ראוי להתרגל בלשון הקדש כדי להבין דברי התפלות
          אזהרה לסדר הסליחות מקודם כדי להבינם ולתקנם משגיאות
          תוכחה למדלגים תיבות בסליחות ואזהרה לאומרן בלב נשבר
          קודם הסליחות יאמרו מזמורי התשובה ויוסיף מזמור כ''ז ול''ג
          כוונה ע''ד הסוד בנוסח לך ה' הצדקה
          תקוני נוסחאות בסדר הסליחות
          תקוני גירסאות בנוסח ''שבט יהודה בדוחק''
          בנוסח א - ל מלך וסגולת י''ג מידות ואופן אמירתן
          סגולת הזכרת י''ג מידות כשנעשים לפניו, וטעם שאין נאמרין ביחיד
          אזהרה לאומרין סליחות ביחידות
          כוונה בעת אמירת ויעבור
          כוונה ע''ד הסוד בנוסח רחמנא אידכר לן
          ביאור נוסח ''רחמנא אידכר לן'' ותקון נוסחתו
          טעם שתקנו נוסח רחמנא אידכר לן בלשון תרגום
          ביאור א''ב בנוסח ''ארים ימינך'' וגירסתו
          ביאור נוסח ''אנשי אמונה'' ותקון נוסחתו
          ביאור נוסח גבורים לעמוד בפרץ וכו' בדרך משל
          ביאור תשר''ק בנוסח ''תמהנו מרעות'' ותקון נוסחתו
          ביאור א''ת ב''ש בנוסח ''אל תעש עמנו כלה''
          ביאור חכמי האמת בסוד תועלת הוידוי בדמעות
          בסוד הוידוי וטעם שנתקן בסדר א''ב מספר ''חסד לאברהם''
          המתוודה מוסרין דינו ביד הקב''ה ולא ביד המקטרגים
          הוידוי נקרא קרבן ויש לאומרו בהכנעה וכוונת הלב
          ראוי לפרט החטאים בוידוי ולסדרם בסדר הא''ב
          לדעת האריז''ל יתוודה אף על חטאים שלא נכשל בהן וטעמו
          בעת הוידוי יכה באגרופו על לבו וטעמו ע''ד הסוד
          לומר הוידוי בכפיפת ראש ובדמע לב
          דברי התעוררות על הוידוי ותוכחה למזמרים בו
          תוכחה לפוטרין עצמן בשני וחמישי מוידוי ותחנונים
          סגולת הוידוי לסתום פי המקטרג
          תוכחה למתפללים בעת צרתם קודם שמפשפשין בתשובה
          מעלת הרגיל בוידוי קודם לימודו וסעודתו וחובת הת''ח בזה
          ביאור נוסח ''תבא לפניך תפלתינו'' וכו'
          תוכחה על הכוונה בשמונה עשרה מהר''ם די לונזאנו ע''ה
          עוד בכוונת תבא לפניך כו' וטעם שמתוודין אף עון אבותינו
          קודם הוידוי יאמר חטאתי אודיעך כו' וטעמו ע''פ הזוהר
          ביאור נוסח וידוי אשמנו
          סדר נוסח ''אשמנו מכל עם''
          אזהרת האריז''ל שלא לחזור על הוידוי
          נוסח וידוי המפורט
          טעם לאמירת ה' הוא האלקים וה' מלך ע''ד הסוד
          סדר נוסח ''אלקינו שבשמים'' וסודו
          ביאור נוסח ''עננו אבינו עננו'' וסודו
          נוסח ''רחום וחנון חטאנו לפניך'' וסודו
          נוסח ''ה' חננו והקימנו'' לעשרת ימי תשובה וסודו
          נוסח ''ה' עשה למען אזרח תמימך'' וסודו
          נוסח ''עשה למען שמך'' וסודו
          נוסח ''עשה למען אברהם יצחק'' וכו'
          ביאור נוסח ''דעני לעניי ענינן''
          טעם שנזכר בעלי ושמואל מקום ענייתם
          טעם שתקנו נוסח דעני לעניי בלשון תרגום
          תקון נוסחאות בפזמון ''אם אפס רובע הקן''
          אחר סליחות לא יפלו על פניהם אא''כ הוא סמוך ליום
          כוונת נפילת אפים ע''ד הסוד
          ביאור נוסח ''אם אשמנו כתולע האדים''
          ביאור נוסח ''מרנא דבשמיא'' וגירסתו
          טעם שתקנו נוסח מרנא דבשמיא בלשון תרגום
          ביאור נוסח ''אליך ה' נשאתי עיני''
          טעם לאמירת ''ואנחנו לא נדע'' אחר הסליחות
          דברי התעוררות לאומרים סליחות בלא תשובה
          דרכי ההכנעה הנצרכים אל החוטא
          ראוי לדרוש אחר סליחות בדברי מוסר ואגדה ולומר קדיש
          לעסוק בתורה אחר הסליחות ולקשור לילה ביום
          אזהרה להולכים לישון אחר סליחות ומאחרין ק''ש ותפלה
          תוכחה למדברים בשיחה בטילה אחר הסליחות
          לדעת האר''י אין לאכול קודם תפלה אפי' לא האיר היום וטעמו
          בענין שתית קפה קודם תפלה
          תוכחה לאוכלים אחר הסליחות
          אזהרה למתענים הסועדים ליבם קודם אור היום
          שבח האומר שירות ותשבחות סמוך לאור היום ע''פ המדרש
          מעלת היוצא לביכנ''ס מעוטר בטלית ותפילין ובפרט בימי הרחמים
          מעלת היוצא מביתו מעוטף בטלית ותפילין גדולה מהמשכים באשמורת
          אזהרה להתפלל בימי הרחמים באימה ויראה
          ציונים והערות לפרק ד
     
   פרק ה - ערב ראש השנה - מנהגי היום


          חרדת המשפט ומעשהו
          חובת הפשפוש בתשובה ל' יום קודם ר''ה מספר ''סדר היום''
          לישב בתענית בערב ראש השנה ולפשפש בתשובה
          דברי המדרש בטעם התענית בערב ראש השנה
          סגולת התענית בערב ראש השנה
          מעלת התענית בערב ראש השנה כדין מודה בקנס
          סגולת התענית והתשובה בערב ר''ה לקיבול התפלות
          תוכחה על התשובה ומלחמת היצר להר''ם אלשיך ע''ה
          דרכי הכנעה לערב ראש השנה
          נוסח וידוי לערב ראש השנה
          בתענית ערב ר''ה אין מפסיקין אפילו חל המולד
          מנהג ארץ ישראל להתיר נדרים ושבועות ונדויים בערב ר''ה
          טעם שמוסרין מודעא לביטול הנדרים בער''ה ועיוכ''פ בלבד
          חומר עונש המועל בחרם
          אזהרה לתקון נדרים וקבלת נזיפה על הזכרת ש''ש לבטלה
          חומר הזכרת שם שמים לבטלה
          חומר המבטל קדוש וברוך ואמן יש''ר מ''מדרש כונן''
          התר נדרים ונדויים בימים נוראים מסוגלים לקיבול התפלות
          פרטי דינים בענין מסירת מודעא על הנדרים
          אזהרה למשתמשים במטבעות לשון של שבועה
          חומר עונש הנשבע לשוא
          ביאור חכמי האמת בחומר שבועת שקר
          תוכחה על שבועת שקר מתרנגול הבר
          אזהרות ופרטי דינים במכשולים המצויים בעון נדרים
          אזהרה לפוסקין צדקה לומר בלי נדר
          יבאר שאין הווית המלאך הנברא מהנדר נגמרת עד שישולם נדרו
          עיכוב שילום נדרים מעכב קבלת התפלות
          בעת קבלת נזיפה יכוונו להתיר כ''ד דברים שחייבים נדוי
          אזהרה למזלזלין בתלמידי חכמים ותקנות ב''ד וחומר עונשן
          בהתרת נזיפה יכוונו לעון הוצאת ש''ר על המתים, ולהתיר חרמי עצמם
          טעם שקבלת הנזיפה מתקנת מה שפגם בחמשה חומשי תורה
          מנהג הקהל בערב ר''ה ללקות ארבעים אחר מנחה
          סגולת המלקות להגן על האדם ממקטרגים ומעונשי עולם הבא
          רמזי הכתוב על תועלת המלקות בעוה''ז להר''מ אלשיך ע''ה
          טוב ללקות עוד ד' מלקיות כנגד ד' מיתות בית דין
          סדר המלקות והפסוקים שיאמרו המלקה והלוקה וסודן
          סדר דוגמת ד' מיתות שנוהגין בו חסידי ארץ ישראל
          סגולת כפרת ד' מיתות לנוהג בתקון ד' מיתות הנזכר
          מעשה מהר''ם די לאון בתקון שריפה שעשה לבעל תשובה
          תועלת קבלת ד' מיתות ואזהרה שלא לעשות כן בפני עם הארץ
          ראוי שלא ללמד לעמי הארץ תקון ד' מיתות
          אזהרה לתלמידי חכמים להתנהג בתקונים הנזכרים
          תקון ד' מיתות שעשה ר' אברהם הלוי לפני קהל עדתו
          התעוררות לתלמידי חכמים המקילים בתקונים הנזכרים
          מעלת המתנהגים במילי דחסידותא ותוכחה למזלזלין בהן
          מנהג להשתטח על קברי צדיקים בערב ראש השנה וטעמו
          טעם ע''ד הסוד למנהג ההולכין לבית הקברות בער''ה
          בערבי ראשי חדשים ובט''ו לחדש אין לחוש לילך לבית הקברות
          סגולת ההשתטחות בקברי צדיקים וסכנת המשתטח אצל רשעים
          מעשה שאירע למהרח''ו בלכתו להשתטח בקברי אביי ורבא
          להימנע מלהיכנס לבית הקברות בטומאה, ואזהרה לערב ר''ה
          מצות תספורת ורחיצה בערב ראש השנה וטעמה ע''פ המדרש
          חומר טבילת ערב ר''ה משאר רגלים מספר ''סדר היום''
          ביאור מ''ש שנפקדה שרה בר''ה, ודעת האר''י בדין זווג בר''ה
          עיקר טבילת ער''ה משעה ה' ולא כמנהג הטובלים בליל ער''ה
          אזהרה למגלחים שער בית השחי ושער שלמטה
          לטהר המחשבה בער''ה, וסגולת המתודה בטהרתו במקוה
          נוסח עננו למנחת ערב ראש השנה
          סגולת הצדקה בערב ראש השנה ודברי הזוהר בזה
          תוכחה על הצדקה בערב ראש השנה ועונש המתרשלים בה
          מנהג לבקש מחילה זמ''ז בערב ר''ה וסגולתו לקיבול התפלות
          מנהג קדמונים לקבל ע''ע אהבת ה' וישראל קודם תפילתם
          יסדר תפלותיו קודם ראש השנה
          ג' דרכים שיכין הש''ץ עצמו קודם שיתפלל
          אזהרה לש''ץ להתפלל בבכי לעורר לב הציבור לתשובה
          מעלת ש''ץ היודע סודי כוונת התפלה
          ציונים והערות לפרק ה
     
   פרק ו - מעלת ר''ה - תפלת ערבית - סעודה


          טעם שמתעטפין בגדי לבן בראש השנה
          חיבת הקב''ה לישראל ביום המשפט מהר''ם אלשיך ע''ה
          שמחת ישראל בראש השנה על דרך וגילו ברעדה
          התעוררות לחרדת יום הדין ותוכחה לשמחים בו כבמועדים
          תוכחה לראש השנה ממשפט בשר ודם
          מידת ר''ה היא פחד יצחק ובני איוב נענשו שעשאוהו יום משתה
          רמז מוסר במ''ש האי מאן דבעי למינדע אי מסיק ליה שתא כו'
          סגולת השב בר''ה להכתב בספרן של צדיקים בו ביום
          עונש רשע המת בקיצור שנים לבא בגלגול להשלים שנותיו
          המאריך ימים זוכה לה אחז במדות עליונות
          דברי ספר הבהיר על הנפטר בקיצור שנים
          כוונת בקשת החיים בימי הרחמים הם על החיים הרוחניים
          ביאור כוונת הכתוב מי האיש החפץ חיים
          ביאור מ''ש ז''ל צדיקים נכתבים ונחתמים לאלתר
          תוכחה על חומר כוונת הלב בתפלה ודברי הזוהר בזה
          יכוין בתפלות ימים נוראים לתקן תפלות הפסולות
          המתפלל בכוונה מעלה התפלות בלא כוונה ודברי הזוהר בזה
          להתחרט בימים אלו על תפלות שהתפלל בלא כוונה
          כוונה ע''ד הסוד בפסוק שויתי ה' לשני לילות ר''ה
          מקראי קדש לומר בכניסתו לביהכנ''ס בליל ראשון של ר''ה
          מקראי קדש לומר בכניסתו לביהכנ''ס בליל שני של ר''ה
          לומר פיוט אחות קטנה קודם המזמור של קדושת היום
          טעם שאומרין בכניסת היום מזמור פ''א למנצח על הגתית
          ביאור הקדמונים בטעם שלא נזכר ר''ה בתורה כיום דין
          דברי מוסר והתעוררות על הכוונה בתפלות ראש השנה
          דברי הזוהר בסגולת התפלה המטהרת מעון
          יכוין בתפלתו שיהיו לרצון אמרי פיו כאילו כיון סודותיה
          חומר היודעים סודי התפלה ומתפללין בדרך פשוטה
          קצת מרמזי הסודות בתפלות ימים נוראים
          רמזי סוד ד' נוסחי ''ובכן'' בתפילת ר''ה
          ישוב דברי הזוהר עם התקונים במספר נוסחי ''ובכן''
          תקון נוסח ''זכרנו לחיים'' על פי האריז''ל וסודו
          תוכחה למזלזלים בסודי התפילות
          מעלת היודע לכוין בסודי התפילות ובפרט בימים נוראים
          סגולת התפלות בימים נוראים וטעם שיש לדקדק בנוסחן
          תיקון נוסחאות בתפלות ימים נוראים
          אזהרה על ההכנעה שעיקרה בלב ולא בכריעה בלבד
          אזהרה למגביהים קולם בתפילות ימים נוראים
          חומר המשמיע קולו בתפלתו ע''פ הזוהר מהר''ם לונזאנו ע''ה
          תפלה בלא נענוע ובקול נמוך מסייעין אל הכוונה
          בעשי''ת יאמר עושה השלום בתפלה משא''כ בקדיש וטעמו
          מנהג האר''י לומר לדוד מזמור בליל ר''ה קודם קדיש בתרא
          תפלה על הפרנסה אחר אמירת המזמור
          לומר מזמור הנזכר עם התפלה אף בליל יום כיפור ויומו
          בימי ר''ה ירחיק יגון מלבו ויאכל לכבוד היום
          אזהרה שלא להרבות בסעודות ראש השנה
          שיעור האכילה בר''ה וסודה מספר ''מגיד משרים''
          מנהג אכילת הסימנים בלילי ראש השנה וטעמן
          טעם אכילת הסימנים למהר''ח הכהן ע''ה
          טעם שיש לעורר הדיבור בתפלה בעת אכילת הסימנים
          אזהרה שלא לכוין בנוסח יתמו שונאינו על אויביו מישראל
          נוסח יה''ר מהאר''י לומר בברכת השיבנו
          באמירת יתמו שונאינו יכוין על בעלי הדין המקטרגים
          תקוני נוסחאות בברכת המינים
          מנהג אכילת תפוח בדבש בליל ר''ה וסודו
          נוסח היה''ר יש לאומרו אחר הברכה וקודם האכילה
          מנהג אכילת ראש כבש ויתר הסימנים בשני לילות ר''ה
          מנהג אכילת דגים בלילי ר''ה ואזהרה שלא לאכול מיני חמוצים
          לישב בשלחנו באימה, וסגולת הכפרה למזמין עניים לסעודתו
          דברי הזוהר בסגולת העוסק בתורה על שלחנו
          תוכחה למקילים ראש על שולחנם
          מנהג האר''י לקרוא בשלחנו מסכת ר''ה וסוד ענינה
          ראוי לקרוא מסכת ר''ה בשני לילות ר''ה ובזוהר פ' אמור
          יתאמץ בכוונתו בברכת המזון של ר''ה וטעמו
          מנהג קדמונים לקרוא בליל ר''ה וביומו ספר תהלים ב''פ
          סגולת העוסק בתורה בלילי ראש השנה
          בענין נתענה תענית חלום בר''ה צריך תענית לתעניתו
          דעת הר''ם לונזאנו ומהר''ח הכהן ע''ה שאין צריך תענית לתעניתו
          מעשה במגיד שהורה לב''י להתענות בר''ה תענית לתעניתו
          סגולות למנוע חלום רע וטעם שאין ראוי לחזר אחריהן
          בענין זווג בר''ה, ושאין ללמד חומרות בפני עמי הארץ
          ציונים והערות לפרק ו
     
   פרק ז - אשמורת ראש השנה - תפלות היום - תקיעות - תשליך


          התעוררות לחרדת יום הדין לאשמורת ראש השנה
          סגולת העוסק בתורה ובתהלים באשמורת ר''ה להינצל מהדין
          יכוין במעשה עבודתו בימים אלו להשקיט מידת הדין
          ראוי להתבונן קודם התפלה ביראת הרוממות ובסוד התקיעות
          מנהג קדמונים לתקוע אף עם הנץ וטעמו
          יודעי סוד אין יוצאים בכוונה הפשוטה
          טעם שהוקבע ראש חדש תשרי ליום דין
          דברי הזוהר בסוד ר''ה ומצות התקיעות
          ביאור הזוהר בסוד הדין הנעשה בר''ה והתעוררות השופר
          טעם שעושין שני ימים ר''ה בארץ ישראל ע''ד הסוד
          בסוד המועדים והשפעת מעשה המצוות
          אזהרה על עניית אמן וסגולתו לכפר עון
          דברי הזוהר בשבח העונה אמן בכוונה וסגולתו לקיבול תפלות
          מאמרי הזוהר בחומר המזלזל בעניית אמן
          תוכחה לזהירים באמן של היום תאמצנו ומזלזלים בו ביתר הברכות
          תוכחה למדברים שיחה בטילה או שואפין הטבק בבהכנ''ס
          דברי מוסר והתעוררות ליראת ה' מתוקף יום הדין
          אזהרה לשוב קודם ר''ה מעבירות שאדם דש בעקיביו
          אזהרה לעמוד בתפלות היום מתוך יראה
          מנהג רבני אשכנז ללבוש קיטל פשתן בר''ה וסגולתו לחיים ולמתים
          אזהרה לעטוף את המת בטלית פשתן ולא של צמר
          סגולת בגדי פשתן לתינוק שהוחזקו אחיו למות
          פרעה ידע בסוד בגדי פשתן ונתגאה בהן במלכותו
          טעם שכהן גדול נכנס בבגדי פשתן לקה''ק וטעם לבישתן בר''ה
          ראוי ללבוש בר''ה בגדי לבן, ותוכחה למפארים בגדיהם בר''ה
          טעם לפיוטים שסדרו הקדמונים תוך התפלה
          מנהג הנמנעים לומר פיוטים בתפלה, ואזהרה שלא לפרוש מן הצבור
          דברי התעוררות לאהבת ה' ויראתו קודם התפלה
          טעם שלא נעשה הדין בחדשי תמוז ואב
          לקט מדרשים על הרחמים המתגלים בר''ה
          אופן הדין ביום א' של ר''ה ויום ב', וחילוק שבין ר''ה ליוהכ''פ
          דברי הזוהר על מידת הרחמים המתגלית ביום הכפורים
          תועלת הבכי בתפלות ראש השנה ויום הכפורים
          מנהג האר''י לבכות בר''ה ויוהכ''פ אף בתפלת שחרית
          המתעורר מעצמו לבכי בימים אלו בידוע שנדון באותה שעה
          תפלה לומר קודם שחרית ראש השנה
          טעם שראוי לומר פתח אליהו קודם התפלה ובפרט בימים אלו
          סגולת האומר פסוקי דזמרה עם הציבור ובפרט בר''ה
          טעם שאומרין פ' עקדה וקרבנות בשחרית וסגולת אמירתן בצבור
          דברי הזוהר במעלת אמירת הקרבנות וסגולתן בימי הדין
          אזהרה לומר פסוקי דזמרה עם הצבור ומנהג אשכנז בזה
          תוכחה לרצים בפסוקי דזמרה מפני תוספת הפיוטים
          דעות המקובלים בענין אמירת סדר מזמורי רננו צדיקים ביו''ט
          לומר מז' ממעמקים בעשי''ת אחר ישתבח ותשובת המזלזלים בזה
          דעת הפוסקים בענין אמירת פיוטים בברכות ק''ש
          סדר כוונת י' עמקים במזמור ממעמקים
          יזהר לאחוז במנהגי אריז''ל וביתר דברי חסידות ובפרט בעשי''ת
          אזהרה לבאים בסוד ה' שלא להתרשל מן הכוונות בעשי''ת
          כוונת ברכות העמידה ע''ד הסוד בתפילות ר''ה ויוהכ''פ
          דברי הזוהר בהנהגת יש נספה בלא משפט וטעם שיעתיר על החיים
          אזהרה לכוין בחזרת הש''ץ וסוד הייחוד הנעשה בעניית אמן
          תוכחה למדברים בחזרת הש''ץ או עוסקים בתורה
          אזהרה למרימים קולם עם הש''ץ בעת החזרה
          אחר החזרה אומרין אבינו מלכנו ולא יאמרו חטאנו לפניך
          בענין הזכרת חטא ועון בתפילות ר''ה
          כוונת אבינו מלכנו ע''ד הסוד
          תפלה לפרנסה בעת אמירת אבינו מלכנו
          טעם שאין אומרין הלל בראש השנה
          תוכחה למקילים ראש בתפלת היום או עוסקים בדברי ריבות
          תפלה לעת הוצאת ספר תורה בר''ה
          טעם שקורין בר''ה בפקידת שרה וחנה
          טעם שאין מתחילין התורה בראש השנה
          במ''ש שהשופר מערבב השטן ויתר רמזיו מספר ''עוללות אפרים''
          אזהרה למעמידים חזן ובעל תוקע משוללי יראה
          עיקר מצות תקיעות לידע בסוד התעוררותן בעליונים
          סוד מצות שופר וכוונת התקיעות לבאים בסוד ה'
          תפלה המיוסדת ע''פ כוונות האריז''ל לעת תקיעת שופר
          מקראי קדש לומר קודם תקיעת שופר
          ראוי לומר מזמור למנצח ז' פעמים קודם התקיעות וסודו
          תפלה ע''ד הסוד לבעל תוקע קודם התקיעות
          תפלה לבעל תוקע קודם תקיעת שופר
          בענין אמירת וידוי בראש השנה ורהיטת הש''ס בזה
          הכרעת האריז''ל מהזוהר שיש להתודות בלחש בתקיעות דמיושב
          בתקיעות מוסף בלחש וחזרתה יהרהר עונותיו בלבו
          תוכחה לפונים בתקיעות אחר סגולות ולא בתורה וטהרה מעון
          סדר התקיעות לזכור זכות ג' אבות ודוד ע''פ ספר ''סדר היום''
          מעשה בבעל תוקע שנשתמד וביאור הכתוב אשרי העם יודעי תרועה
          מעשה שנתקלקל קול השופר ואמרו לתוכו ויהי נועם
          אזהרה שלא לשוח בין תקיעות מיושב לתקיעות מעומד
          בסוד עליית התפלות בראש השנה
          מעלת מוסף ר''ה והתקיעות שבה, וטעם שאומרין בה אב הרחמים
          טעם שתקנו לומר ''היום הרת עולם''
          מנהג ירושלים לתקוע תשר''ת תש''ת תר''ת למלכיות זכרונות ושופרות
          טעם לאמירת עלינו לשבח בתפלת מוסף
          סגולה להנצל מפגע רע לכוין באמירת ''מהרה בתפארת עוזך''
          בסדר אמירת פסוקי מלכיות זכרונות ושופרות
          בר''ה שחל בשבת אין לדלג תיבת ''היום'' בחתימת שופרות
          מנהג האר''י לתקוע אף בתפלת הלחש, וסוד ד' פעמים שתוקעין
          כוונה לעת תקיעות לחש וחזרה
          התעוררות מדין הנעשה בר''ה על גלגולים קודמים ע''פ הר''ם אלשיך ע''ה
          י' טעמי שופר, ורמזיהם בפסוקי שופרות מספר ''עוללות אפרים''
          תפלה להשגת רוה''ק ובנים צדיקים ועושר בעת אמירת אי''ה
          תפלה לתקון העון בעת שאומר החזן מפני חטאינו
          נוסח לעת אמירת עלינו מהרוקח וסגולתו לקבלת התפלות
          אזהרה שלא לשוח עד התקיעות שאחר מוסף
          סגולת אמירת פיטום הקטורת אחר התפלה
          יברכו איש לרעהו אף אחר מוסף וליל שני, ויתברכו מפי חכם
          אזהרה שלא יבקר אוהביו ולא ירבה בסעודתו בר''ה
          היתר האר''י לישון אחר חצות היום ומנהג רבני א''י בזה
          סגולת לימוד הקרבנות ומשניות קדשים בר''ה להגן מהדין
          יודעי סוד יכוונו בכוונות האר''י לימים אלו ואחריהן מזמור קל''ט
          תוכחה לנמנעים לישון בר''ה ושחים שיחת חולין
          אזהרה למתגרים בשינה בראש השנה
          מעלת המהרהר תשובה בר''ה, וביאור מ''ש באדה''ר אתה סימן לבניך
          מנהג קדמונים לפייס רעיהם קודם ר''ה
          אזהרה למתענים בר''ה להרבות בעסק התורה ובתחנונים
          להזהר בתפלת המנחה ולכוין להעלות עמה תפלות הפסולות
          מנהג תשליך וסודו ואמירת מי אל כמוך
          ראוי לקרוא מאמר י''ג תקוני דיקנא וסדר כוונתו לבאים בסוד ה'
          בעת אמירת ותשליך במצולות וכו' ישלשל גלימתו
          תפלה לומר בעת התשליך
          תפלה על דרך הסוד לעת התשליך
          אחר תשליך יאמרו מזמור ממעמקים
          בר''ה שחל בשבת לא יבטל מסעודה ג'
          בדין ברכת שהחיינו בקידוש ליל יו''ט שני
          ציונים והערות לפרק ז
 

+ הוסף תגובה חדשה
תגובות:
Loading בטעינה...

Go Back  Print  Send Page
+ שלח משוב
 

זכות לימוד התורה בנוסח תימן ושימור המסורת והחייאת מורשת תימן
תעמוד לתורמים היקרים נאמני עדת תימן לברכה והצלחה ישועה ורפואה ומילוי כל משאלה.

תרום בשמחה ללימוד ילדי תימן

להפקיד או העברה בנקאית לחשבון הת"ת: מבשר טוב, בנק מרכנתיל, סניף גאולה 635 ירושלים. מספר חשבון 55631


לפרטים נוספים להתקשר לטלפון  050-4148077  תזכו למצוות עם שפע ברכה והצלחה.

אם יש בקשה מיוחדת לתפילת הילדים שלחו הודעה. אפשר גם בווטסאפ 054-2254768

מתימן יבוא הישיבה המרכזית לבני עדת תימן. ירושלים רחוב תרמ"ב 6. טלפון: 02-5812531    דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com פקס: 077-4448207 חשבון בנק הדאר: 4874867
מבשר טוב - ת"ת לבני עדת תימן רחוב יחזקאל 46 ירושלים. גני ילדים רחוב ארץ חפץ 112 כניסה ב ירושלים.  
 

דוא”ל: email: mtyavo@gmail.com
לייבסיטי - בניית אתרים